Uitmuntende docenten

AFBD brengt autoriteiten bij u aan tafel

Inspireren, leren en doen

AFBD inspireert tot actie

Gericht op impact

AFBD vergroot de output van u & uw team

In vijf stappen naar maatwerk

STAP 1: Noden van organisatie en rollen van deelnemers

Aan de hand van intakegesprekken met HR, lijnmanagement en indien nodig trainees worden de noden van de organisatie gekoppeld aan de noden van de individuele werknemers en de rol die zij hierin opnemen. Zowel de cultuur als de strategie (missie, visie en waarden) zullen de training rechtstreeks beïnvloeden.

Tijdens een allereerste gesprek wordt gepeild naar de specifieke uitdagingen van uw onderneming binnen een globale marktbenadering. Welke uitdagingen beheersen uw markt? Hoe vertaalt dit zich naar de bedrijfsspecifieke trainingsbehoeften? Welk profiel van werknemers is eigen aan de onderneming? Welke trainingstrajecten werden in het verleden al verzorgd?

Kortom, voor het AFBD u een eerste antwoord kan geven op uw concrete trainingsbehoefte, hebben wij nood aan een helder inzicht in uw markt en in uw waardepropositie.

STAP 2: Vertaling van deze noden naar outputgerichte trainingen

Vertrekkende van wat al bestaat, kijkt het AFBD hoe de noden – geïdentificeerd in stap 1 – op een niet-disruptieve manier kunnen vertaald worden naar een nieuw opleidingsplan voor skills, competenties en talent. Wij gooien niet overboord wat de laatste jaren is opgebouwd maar bouwen samen met HR en AFBD-trainers in co-creatie verder aan uw opleidingsverhaal.

Het AFBD kijkt naar de huidige situatie en de voor u én uw management optimale situatie. In functie van mogelijke trainingen wordt gekeken in hoeverre vorming en opleiding deze gap kunnen opvullen. Rekening houdend met de ondernemingsobjectieven en de aanwezige competenties/talenten wordt samen met de trainingsproject manager een competentie-gap-analyse opgesteld die in een later stadium cruciaal is bij het definiëren van het definitieve trainingsprogramma.

STAP 3: Vertaling van outputgerichte training naar uw omgeving

Elke training (van vloer tot boardroom) wordt inhoudelijk herwerkt en vertaald naar uw omgeving en uw noden. Elke leeroplossing bestaat uit drie deeltrajecten: skills, kennis en gedrag. Op basis van de leerdoelstellingen worden alle drie de trajecten of slechts één of twee van de drie trajecten vertaald naar een concreet trainingsprogramma. Naargelang het specifieke trainingstraject worden de bedrijfseigen cases en de bedrijfseigen informatie verwerkt om zo de transparantie optimaal te maken. Dit rekening houdend met specifieke leervormen, individuele noden en teamdoelstellingen.

Op deze manier houdt het AFBD rekening met de échte noden en vermijden wij trainingen die beperkt transparant zijn aan de rol die de individuele medewerker speelt. Het bestaande curriculum kan worden uitgebreid met het ganse curriculum van het AFBD (intussen meer dan 600 unieke trainingen). Dit gebeurt na overleg met HR en betrokken lijnmanagers.

Voor individuele leerbehoeften kunnen uw mensen steeds beroep doen op de open trainingen die het AFBD organiseert. Dit omvat meer dan 500 leertrajecten (Frans en Nederlands) waarbinnen de meest courante leernoden vervat zitten.

STAP 4: Uitvoering van het leertraject + verankering van het geleerde

De trainer bepaalt het succes van elk leertraject. Wij selecteren uw docent in functie van het specifieke trainingsprogramma, uw specifieke vragen, uw specifieke sector en uw specifiek product- of dienstenaanbod. Wij hebben op dit ogenblik een netwerk van meer dan 1.000 docenten binnen Europa, stuk voor stuk sr. managers die kunnen terugblikken op een uitgebreide ervaring en kennis.

Het bedrijfseigen trainingsprogramma garandeert een hoge kwaliteit tegen een correcte prijs. Deze training wordt in functie van de vooropgestelde doelstellingen en didactische aanpak op een uitermate interactieve wijze gegeven door sr. managers en sr. trainers. Centraal hierbij staat de ervarings- en kennisuitwisseling tussen docententeam en deelnemers. Zelfwerkzaamheid, casestudies, oefeningen, rollenspelen, projectwerk, … maken het succes uit van de interne vormingstrajecten. In functie van het programma, worden de didactische middelen uitermate zorgvuldig gekozen. De training zelf kan plaatsvinden in de eigen kantoren of externe trainingsruimtes.

Alle trainingen kunnen in het Nederlands, Frans, Engels of Duits worden gegeven. Op deze wijze kunnen wij – bij internationaal/Europees opererende organisaties – uw integrale onderneming trainen met eenzelfde programma. Dit garandeert dezelfde inzichten en competenties doorheen de volledige organisatie.

STAP 5: evaluatie en continue bijsturing in functie van veranderende leerbehoeften en veranderende werkomgeving

Hier komt de AFBD-methodiek voor de individuele deelnemer aan bod: de deelnemer bereidt zich structureel voor op de training, bevraagt zijn omgeving (medewerkers, collega’s en management) in een mini 360°-feedback naar sterktes, zwaktes en blinde vlekken en verankert het geleerde door zelf de rol van mentor op zich te nemen.

Hoewel een continue evaluatie gebeurt tijdens de training zelf, wordt een afsluitende evaluatiefase ingebouwd. Deze evaluatie gebeurt zowel onmiddellijk na de training samen met deelnemers, informeel door trainer en formeel door evaluatieformulieren, als in overleg met HR of de opdrachtgever. Deze evaluatie gebeurt op de vier domeinen, eigen aan training: reactie (direct na de training), kennis (enkele dagen na de training), gedrag (enkele weken na de training) en resultaat (blijvend na de training).

Hierbij wordt niet alleen gepeild naar de effectiviteit van de training, maar eveneens naar de eventuele opvolgingstrajecten aansluitend op de initiële trainingen. Verder wordt gekeken in hoeverre de veranderende marktomgeving of bedrijfsomgeving, het AFBD dwingt om de training aan te passen.